Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych w sprawie realizacji wniosków o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów, wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz postępowań administracyjnych
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:
1. Administrator  danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile jest  STAROSTA PILSKI z siedzibą przy al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, 
2. Inspektor Ochrony Danych: W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Markiem Puś w następujący sposób: drogą elektroniczną: iod@powiat.pila.pl.; telefonicznie: 67 210-93-83; pisemnie: adres siedziby Administratora danych. 
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie - art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze), w celu realizacji zadań starosty, w szczególności prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; zakładanie osnów szczegółowych; przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości; ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; realizacji wniosków o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów, wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Odbiorcy danych osobowych: Dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach prawa w celu prawidłowej realizacji zadań określonych w art. 7d ustawy z dnia 17 maj 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W szczególności:
  • Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maj 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego
  • organy i jednostki organizacyjne realizujące zadania w myśl art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maj 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, które współdziałają z organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie utworzenia i sfinansowania systemu dostępu i wymiany danych między ewidencją gruntów i budynków a ewidencjami i rejestrami publicznymi prowadzonymi przez te organy i jednostki organizacyjne.
  • właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy,które Starosta zawiadamia o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych;
  • strony lub ich pełnomocnicy biorący udział w konkretnym postępowaniu administracyjnym, którzy mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów (na podstawie art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).
  • wnioskodawcy lub ich pełnomocnicy w zakresie informacji i zaświadczeń z operatu ewidencyjnego po wskazaniu przepisu prawa wymagającego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia lub swojego interesu prawnego w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia.
  • klasyfikator gruntów upoważniony przez Starostę.
  • uczestnicy narad koordynacyjnych.
  • wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłaszający prace geodezyjne lub prace kartograficzne oraz osoby, którym przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub funkcję kierownika tych prac.
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
5. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wnioski o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów; wnioski o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierające dane osobowe będą przechowywane na stanowisku pracy przez okres 2 lat, a po tym czasie zostaną przekazane do archiwum i tam przechowywane przez okres 5 lat – kategoria B5. Wnioski w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wnioski w sprawach pozwoleń o wyłączenie z produkcji rolniczej - dokumentacja niearchiwalna BE-5 - po 5 letnim okresie przechowywania poddawana jest ekspertyzie przez archiwum państwowe, z możliwością zmiany kategorii na archiwalną „A” - wieczyście przechowywaną w archiwach zakładowych, natomiast dane osobowe ujawnione w elektronicznej bazie danych Geo-Info będą przechowywane wieczyście.
6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą: W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do danych osobowych; otrzymania ich kopii;  sprostowania; ograniczenia przetwarzania; sprzeciwu. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontakto­wać się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
9. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, nie będą profilowane i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.